دکتر محمد نوفرستی

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد نوفرستی

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی


تحصیلات:

دكتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهيد بهشتي (1379)

کارشناسی ارشد اقتصاد مقداری دانشگاه بریستول انگلستان (1980)

PG Diploma اقتصاد و اقتصاد سنجی دانشگاه سات همپتون انگلستان (1979)

دیپلما در آمار اقتصادي و اجتماعي دانشگاه اكستر انگلستان (1978)

email: M-Noferesti@sbu.ac.ir

Resume

  فعالیت های اجرائی

رییس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

معاونت پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (1394)

سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و الگوسازی (1393 تا كنون)

مدیر اقتصادی و برنامه ریزی استراتژیک صندوق توسعه ملی (94 -1393)

عضو شورای مشورتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (1392 تا کنون)

مدیر گروه علوم اقتصادی و سیاسی پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی (93 -1392)

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (93 -1392)

عضو شورای انتشارات موسسه عالی پژوهش در مدیریت (91 -1389)

عضو اصلی شورای تخصصی سازمان امور مالیاتی كشور‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی (88 -1384)

عضو پیوسته گروه پژوهشی مدلها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (85 -1384)

مدیر گروه اقتصاد كلان و توسعه، معاونت اقتصادی، مركز تحقیقات استراتژیك، مجمع تشخیص مصلحت نظام (83 -1380)

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در كمیته تایید صلاحیت انجام كارهای تحقیقاتی (79 -1378)

مدیر ملی پروژه بهكرد مدیریت ملی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (77 -1376)

مدیر گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (77 -1374)

مدیر گروه آمار و كامپیوتر، دانشكده امور اقتصادی (73- 1369)

عضو دفتر اقتصاد كلان، وزارت امور اقتصادی و دارایی (70- 1368)

مشاور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (70- 1368)

عضو كمیته تحقیقات علوم اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری (69 -1367)

مدیر گروه اقتصاد، دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی (69 -1366)

عضو كمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی و گزینش استاد، كمیته اقتصاد و امور بازرگانی، شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی انقلاب فرهنگی (87 -1361)

عضو كمیته اقتصاد مركز نشر دانشگاهی، ستاد انقلاب فرهنگی (64 -1360)

  حوزه تخصصی

اقتصاد کلان و پولی/ اقتصاد بین الملل

  حوزه های تخصصی

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

  حوزه تخصصی

اقتصاد پولی/ اقتصاد بخش عمومی

---------------------------------------