دکتر علی فریدزاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی فریدزاد

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی


تحصیلات:

دکتری اقتصاد نفت و گاز، مالیه و بازارهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی

email: afaridzad@yahoo.com

Resume

  فعالیت های اجرائی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

  حوزه تخصصی

اقتصاد انرژی