دکتر مسعود نیلی

موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر مسعود نیلی

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی


تحصیلات:

دکتري اقتصاد دانشگاه منچستر انگلستان (1995)

کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه منچستر انگلستان (1992)

کارشناسي ارشد برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي دانشگاه صنعتي اصفهان (1364)

کارشناسي مهندسي سازه دانشگاه صنعتي شريف (1359)

email: m.nili@sharif.edu

Resume

  فعالیت های اجرائی

دستیار ویژه رییس جمهور (1396)

رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (1392 تا کنون)

مشاور اقتصادی رییس جمهور در دولت یازدهم

رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (90 -1386)

معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه (79 -1376)

رییس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (76 -1375)

معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه (70 -1367)

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه (67 -1364)

  حوزه تخصصی

اقتصاد کلان و پولی/ اقتصاد مالی