:تعريف اقتصاددان جوان برتر

اقتصاددان جوان برتر ، شخصی با سن کمتر از 40 سال است که فعالیت های علمی و پژوهشی ارزشمندی در جهت درک و تبیین واقعیت ها و پویایی یک حوزه از مطالعات اقتصاد ایران انجام داده است.چنین فردی بر پایه آثار پژوهشی مانند مقاله ، کتاب و طرح پژوهشی انتخاب خواهد شد

:شرایط شرکت در جشنواره

اقتصاددان جوان برتر فردی است که

سن کمتر از 40 سال دارد

در یک حوزه مشخص اقتصاد که به عنوان حوزه تخصصی خود معرفی می کند حداقل 5 اثر پژوهشی ( انفرادی یا مشترک) اعم از مقاله علمی - پژوهشی ، کتاب یا طرح پژوهشی ( به عنوان مجری ) دارد

حداقل 2 مقاله علمی - پژوهشی ( انفرادی یا مشترک) در حوزه تخصصی خود دارد . ارائه گواهی پذیرش چاپ مقاله کافی است

تذکر: تنها آثاری بررسی می شوند که در زمینه مطالعات کاربردی برای اقتصاد ایران و در یک حوزه تخصصی مشخص انجام شده باشد

عناوین حوزه های تخصصی در فرم ثبت نام موجود می باشد