نام و نام خانوادگي:

حسین علی پور

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دکترا

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

کارشناسی

علوم سیاسی

1378

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

1381

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

علوم سیاسی

1392

دانشگاه تهران

نام گروه:

مدیریت دولتی

تلفن تماس:

26116754 ، 22291076  داخلی 4070

ايميل:

h.alipour@imps.ac.ir

 

دروس تدریس شده:

 • فراگرد خط مشي گذاري و تصميم گيري
 • نظریه های خط مشی گذاری عمومی
 • نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
 • مبانی سازمان و مدیریت

 

علايق:

 • سياستگذاری عمومی
 • مسائل توسعه در ايران
 • جامعه شناسی سیاسی

انتشارات:

- مجلس در دوره پهلوي؛ دوجلد، تهران، انتشارات جهان كتاب، 1379

- شيعيان عربستان سعودي؛ تهران، مجمع جهاني اهل بيت، 1381

- جهت گيري هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان 1381

- اقتصاد ايران، از شعارهاي انقلابي تا واقعيتهاي اقتصادي؛ ترجمه، مركز مطالعات راهبردي، 1381(پذيرش شده است)

- جهاني شدن اقتصاد، هزينه ها و فايده ها؛ مركز تحقيقات استراتژيك، فصلنامه راهبرد، تابستان 1384

- نقد جامعه مدرن در انديشه سياسي هربرت ماركوزه، روزنامه آزاد، 1380

- همكاري در تدوين گزارش جمعبندی و استخراج نتايج همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران؛ معاونت پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1382

- جهانی شدن و توسعه؛ جوزف ای. استيگليتز، ترجمه، دوفصلنامه برنامه و بودجه، سال چهاردهم، شماره 2، پاييز 1388

- بومی گرايي، پسا توسعه گرايي و خروج جمهوری اسلامی از گفتمان توسعه؛ مقاله تاليفی، نشريه سياست(علمی-پژوهشی)، دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، پذيرش و تاييد شده است-منتظر چاپ

- عضو گروه توسعه سیاسی؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1382-1383

- عضو پیوسته گروه پژوهي نوسازی و بازسازی دولت؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1384-1387

سوابق اجرایی:

همکاری با معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی(1396-1381)

پروژه­های پژوهشی:

- بررسی روابط چين و امريکا: وضعيت کنونی و چشم انداز آينده؛ طرح تحقيقاتی، واحد پژوهش هاي كاربردي‌ برون‌مرزي سازمان صدا و سيما، 1387

- عوامل داخلي عملگرايي(Pragmatism) در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1381

- نظارت بر طرح پژوهشی با عنوان:«بررسی و ارزيابی کمک های توسعه ای ج.ا.ا و نقش آن در پيشبرد روابط خارجی و ارائه برنامه اين کمک ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه»؛ تهران، رياست جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 1392

پایان نامه ها:

راهنمایی پایان نامه:

 • تاثیر عوامل موثر بر تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر قم، جواد زارعی، 1395
 • تاثیر عوامل زمینه ای بر مقاومت رفتاری از طریق آمادگی فردی برای تغییر :مورد مطالعه کارکنان بیمارستان لقمان حکیم، محمد جلالیانی است، 1395
 • بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، سیدجعفرحسینی، 1396
 • تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی کارکنان با درنظرگرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی، آدینه جعفرنژادی ماسوله، 1396
 • تاثیر ادراک از عدالت نسبت به حقوق و دستمزد بر عملکرد از طریق رضایت از حقوق و دستمزد، افسانه نقوی، 1396
 • شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان یکی از سازمان های دولتی آذربایجان شرقی، عباس کریمی، 1397
 • شناسایی عوامل فردی مؤثر بر حفظ و نگهداشت منابع انسانی در يکی از بانکهای تهران، سيد محمود رسولی پيچاهی، 1397

مشاوره پایان نامه:

 • تاثیر توانمندی فردی بر تمایل به ترک خدمت با اعمال نظر به متغیر های کنترلی ویژگی های فردی ، علی سعيدی مهر، 1395
 • بررسی تاثیر سبک رهبری خیرخواهانه بر میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی، حسين دوستدار، 1395
 • شناسایی عوامل موثر بر تمایل به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان، معصومه میربیگ، 1395
 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت برونسپاری پروژه های فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه، شیوا گزافی، 1395
 • تاثیر مشارکت کارکنان بر عملکرد آنها از طریق ایجاد انگیزش با کنترل تعهد و رضایت کارکنان، حسنعلی یوسفعلی زاده، 1395
 • شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی (شعب خراسان رضوی)، محسن کمالی بهابادی، 1395
 • بررسی رابطه بین قابلیت مدیریت دانش و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری سازمانی، طاهره جمشیدی، 1395
 • تاثیر جهت¬گیری های استراتژیک سازمان بر عملکرد توسعه محصول جدید: با رویکرد مکملی، کیوان پناهی نیگی قشلاق، 1397
 • تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب و مکانیزم یکپارچه سازی دانش، زهرا عباس زاده امیردهی، 1397
 • نقش فرهنگ تیمی بر عملکرد تیم از طریق تمرکز تنظیمی و در پرتو جو تیمی، عادله شیرگاهی، 1397
 • بررسی اثرات جهت گیری¬های استراتژیک (کارآفرینی، بازار، یادگیری) بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی شرکت¬های کوچک و متوسط شهرکرد)، حسین رحیمی پردنجانی، 1397
 • سنجش و شناسایی عوامل موثر بر تمایل به امر به معروف و نهی از منکردر تخلفات اداری در یک سازمان دولتی، صاحب شعبان زاده اهندانی، 1397