واحد مشاوره 

مرکز مشاوره و سلامت با هدف ارائه خدمات مشاوره و سلامت (جسمی و روحی) به دانشجویان زیر مجموعه اداره کل امور دانشجویی و تحت نظر معاونت آموزشی و دانشجویی فعالیت میکند.

یکی از اصلیترین خدمات حوزه بهداشت، درمان و مشاوره ارائه مشاوره‏‌های روانشناختی و تلاش برای درمان اختلالات روانی است؛ به عبارت دیگر این مرکز در زمینه مسائل و مشکلات تحصیلی، مشکلات عاطفی خفیف و مسائل خانوادگی به ارائه خدمات مشاورهای میپردازد و از سوی دیگر خدمات رواندرمانی در مورد اختلالات روانی و مشکلات عمیق روانشناختی ارائه میشود.

لازم به ذکر است در زمینه خدمات یادشده از متخصصین موسسه بهره گرفته میشود.

واحد مشاوره  (سلامت روحی)

مهمترین خدمات ارائهشده از سوی این مرکز به دانشجویان محترم عبارتاند از:

-          ﺍرﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زمینههای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، روﺣﯽ و روﺍﻧﯽ،

-         ﺧﺎﻧﻮﺍدﮔﯽ و ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ...؛

-         ﺑﺮﮔﺰﺍری سخنرانیهای ﺍدوﺍری و دورههای آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍرﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روﺍن و مهارت‏‏های ﺯﻧﺪﮔﯽ؛

-         ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺑﺮوﺷﻮر و ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عمدهترین ﻣﺸﻜﻼت مشاهدهشده در دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛

-         ﺑﺮﮔﺰﺍری کارگاههای آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺍدوﺍری زمانبندی ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺍﯾﺞ دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ؛

-         نظرسنجی در ﺧﺼﻮص برنامههای موردنیاز دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮﺳﺴﻪ و خوابگاههای دﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ؛

-         ﺍﺟﺮﺍی آﺯﻣﻮن ﺍرﺯﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﯽ، روﺍﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ؛

 

-         ﺗﺸﻜﯿﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻜﻤﯿﻞ فرمهای ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ.

پزشک معتمد

(سلامت جسمی)

خدماتی که در این واحد ارائه میشود شامل ویزیت بیماران داخلی، مشاوره و ارجاع بیماران در صورت لزوم به مراکز تخصصی، ﺍرﺍﺋﻪ کمکهای ﺍوﻟﯿﻪ درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ اکسیژنتراپی، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﺗﺰرﯾﻘﺎت، ﺳﺮمﺗﺮﺍﭘﯽ، آتلبندی، اندازهگیری فشارخون و ... میباشد.

نحوه مراجعه و استفاده

کلیه دانشجویان جهت استفاده از امکانات مرکز مشاوره میتوانند بهصورت تلفنی یا حضوری وقت خود را تنظیم کنند که مرکز با مصاحبه اولیه و تشخیص موضوع مراجعه ایشان را به متخصص مربوطه ارجاع خواهد داد.