کلاس های فوق برنامهبهمنظور تقويت سطح علمي و بهبود کمی و کیفی وضعیت تحصیلی دانشجویان در راستای بالندگي علمی موسسه، دورههای فوقبرنامه بر اساس اهداف تعیینشده ذیل از سوی اداره کل امور دانشجویی برگزار میشوند.

اهداف

 

 

- ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان؛

- نهادمند ساختن فعالیتهای فوقبرنامه علمي و پژوهشي دانشجويان؛

- افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعالیتهای علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با اساتید؛

- شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهرهگیری از مشاركت آنان در ارتقای فضاي علمي موسسه؛

- بهرهگیری از توان علمي دانشجويان در جهت پيوند موسسه با بخشهای مختلف اجتماعي و اجرايي.

محتوای دروس

تعیین محتوای دروس کلاسهای فوقبرنامه، مطابق سرفصلهای مصوب در گروهها با نظر اساتید هر گروه و تابید نهایی رئیس گروه مربوطه در جلسات گروهها.

ظرفیت

- تعیین سقف تعداد دانشجو در کلاسهای فوقبرنامه بسته به نوع دروس و رشته، توسط شورای اساتید هر گروه؛

- در صورت محدودیت برای تشکیل کلاس فوقبرنامه، دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداکثر در دو کلاس ثبتنام و شرکت مینماید.

اساتید

تعیین اساتید کلاسهای فوقبرنامه به پیشنهاد شورای اساتید گروهها و با نظر رئیس گروه؛

تبصره: در صورت تقاضای دانشجویان برای تدریس استاد خاص، اخذ تابیدیه رئیس گروه مربوطه الزامی است.

گواهینامه

- اعطای گواهینامه پایان دوره به دانشجویانی که موفق به کسب نمره (حداقل 14 برای کارشناسی ارشد و حداقل 15 برای دکتری) شوند.

 

دورههای برگزارشده

ردیف

مقطع

نام دوره

1

دکتری

آشنایی با نرمافزار LISREL

آشنایی با نرمافزار SPSS

گراند تئوری

2

کارشناسی ارشد

آشنایی با نرمافزار SPSS

آشنایی با نرمافزار LISREL

آشنایی با نرمافزار STATA

آشنایی با نرمافزار MATLAM

آشنایی با نرمافزار EVIEWS

آشنایی با نرمافزار COMFAR

آشنایی با نرمافزار NLOGIT

آشنایی با نرمافزار WORD

آشنایی با نرمافزار POWER

آشنایی با نرمافزار EXCEL

آشنایی با نرمافزار END NOTE

مقالهنویسی

پایاننامه نویسی

جستجوی منابع و نحوه استفاده از پایگاه علمی

معرفی و چگونگی استفاده از قوانین

مدیریت پروژه

آشنایی با بازار سرمایه (بورس)