اردوی دانشجوییبهمنظور افزایش آگاهیهای عمومی، ایجاد شور و نشاط، اشاعه ارزشها، آداب و اخلاق اسلامی، تقویت روحیه تعاون و مسئولیتپذیري و استفاده بهینه از اوقات فراغتدانشجویان، اردوهاي دانشجویی موسسه برگزار میشوند.

 

اهداف

 

-   ايجاد بستری مناسب براي تمرين زندگي دستهجمعي منبعث از ارزشهاي اسلامي؛

-   كمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقاء مهارتهاي اجتماعي و کسب تجربه؛

-   افزايش سطح آگاهيهاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران؛

-   گسترش و تعميق مهارتهاي فردي و ارتقاي سطح هوشياري و قدرت درك و دريافت شركتكنندگان؛

-   آشنايي با نهادهاي علمي و اجرايي مرتبط با دروس و رشته تحصيلي دانشجويان.

 

انواع اردوها

الف - اردوهاي فرهنگي: شامل سفرهاي زيارتي، سياحتي و شركت در جشنوارههای فرهنگی؛

ب – اردوهاي علمي: شامل بازديدهاي علمي و سفرهاي پژوهشي، تحقيقاتي و شركت در نمایشگاهها، جشنوارهها؛

ج – اردوهاي درسي: آن دسته از سفرهاي علمي كه با عنوان گردش علمي در سرفصل دروس موسسه ذکرشده باشند.

نحوه برگزاری

پس از اخذ مجوزهای لازم، در زمان مقرر اطلاعرسانیهای لازم انجام و نسبت به ثبتنام و برگزاری اردو مطابق برنامه اجرایی از پیش تعیینشده اقدام میشود.

ثبتنام

- در صورت ثبتنام بیش از ظرفیت در مدت تعیین شده، ثبتنامشدگان نهایی به قید قرعه انتخاب میشوند.

بخشی از

مقررات اردوها

 

 - محل و مسیر برگزاري اردوها در اطلاق مقررات بهمنزله محدوده موسسه محسوب میشوند و کلیه افرادحاضر در اردو موظف به رعایت کلیه مقررات جاري کشور، موسسه و محل اردو هستند؛

- شرکتکنندگان در اردو موظف به رعایت موارد ایمنی شخصی، عمل به دستورات مسئول اردو و رعایتتذکرات اساتید، کارشناسان ناظرین اردو میباشند؛

- مسئول اردو موظف است ضمن یادآوري وظايف شرکتکنندگان در اردو خواستار رعایت کلیه مقررات جاريکشور و موسسه ازجمله رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی مبتنی بر معیارهاي اسلامی و قانونی شود و تلاشنمايد تا زمینه بروز تخلفات به حداقل رسیده و در صورت بروز هر نوع تخلفی به نحوي مناسب از ادامه آنجلوگیري نموده و موارد مذکور را گزارش نمايد؛

- در طول برگزاری اردو، شرکتکنندگان نمیتوانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترک کنند.

 

 

اردوهای برگزارشده

 

اردوهای چند روزه

ردیف

مکان

زمان

1

اردوی علمی – زیارتی مشهد

اردیبهشت و خرداد 93

2

اردوی علمی – فرهنگی شیراز

اردیبهشت و خرداد 94

3

اردوی زیارتی قم و جمکران

آبان 94

4

اردوی علمی – فرهنگی کاشان

اردیبهشت 95

5

اردوی علمی – زیارتی مشهد

اردیبهشت و خرداد 96

6

اردوی علمی – فرهنگی تبریز

97

 

 

اردوهای یک روزه علمی، فرهنگی- تفریحی

بازدیدهای علمی + تهرانگردی

ردیف

مکان

1

شرکت پاکشوما

2

کاخ موزه نیاوران

3

کارخانه فرش حریر

 

 

اردوهای یک روزه ورزشی (کوهنوردی)

ردیف

مکان

1

ارتفاعات توچال

2

ارتفاعات دربند

3

ارتفاعات پلنگ چال