مسابقات ورزشییکی از راههای تعمیم و گسترش ورزش که موجب تندرستی جسمی و روانی دانشجویان، ایجاد شادابی، افزایش روحیه و اعتلای توان جسمی میشود، برگزاری مسابقههای ورزشی است که در آن ضمن حمایت از فعالیتهای ورزشی دانشجویان ورزشکار ارزیابیشده و شناخت ورزشکاران با استعداد بهمنظور پشتوانه تیمهای قوی در سطح بالاتر میسر میگردد.

 

اهداف

 

غنیسازی اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در موسسه؛

بهبود كيفيت زندگي، تأمین سلامت، نشاط و ارتقاي اعتماد بهنفس و روحيه نظمپذیری دردانشجويان؛

توسعه و گسترش فعالیتهای ورزشي درون دانشگاهي و ارتقاي كمي و كيفي ورزش دانشجويي؛

انسجام و هماهنگي ورزش دانشجويان و توسعه همكاري دانشجويان در قالب انجمنهای ورزشي؛

ارتقاي بهرهوری منابع ورزش موسسه.

برنامهریزی

در راستای فراهم نمودن شرایط لازم برای ورزش دانشجویان موارد ذیل پیشبینی و اجرا میشوند:

انعقاد قرارداد با سالن ورزشی بهمنظور انجام تمرینات فوتسال (هفتهای یک نوبت استفاده) برای دانشجویان پسر متقاضی؛

تهیه و ارائه بلیت استخر رایگان برای استفاده کلیه دانشجویان؛

تهیه و ارائه تجهیزات ورزشی موردنیاز به دانشجویان برای استفاده در جشنوارههای ورزشی (به مناسبت هفته خوابگاهها، روز دانشجو و ...).

برنامه اجرایی

برگزاری مسابقات دارت، آمادگی جسمانی در محل خوابگاههای موسسه؛

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در محل موسسه؛

برگزاری مسابقات شطرنج بهطور مشترک در موسسه و خوابگاهها؛

برگزاری مسابقات فوتسال پسران در محل سالن ورزشی طرف قرارداد.

اهدای

جوایز

 تقدیر از مقامهای برتر با اهدای جوایز و تقدیرنامه.