تهيه و تنظيم نمودار تشكيلاتي و تدوين شرح وظايف واحدها و سازمان تفصيلي بر اساس ضوابط مورد عمل

امكان‌سنجي و بررسي مستمر سازمان، سيستم‌ها و روش‌هاي موسسه به منظور اصلاح و بهبود آنها

بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف موسسه در خصوص ايجاد، حذف و ادغام سطوح و پست‌هاي سازماني و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي لازم

جمع‌آوري و تلفيق برنامه‌ها پيشنهادي، اعتبارات و درآمدهاي اختصاصي سالانه توسط مديريت‌هاي موسسه

نظارت بر تنظيم لايحه بودجه جهت ارسال به مبادي ذيربط بر اساس بخشنامه و ضوابط بودجه‌اي سنواتي

تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي سالانه (هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تجهيزاتي) براساس ضوابط و مقررات ابلاغي جهت تصويب هيات امناء

نظارت و هدايت امور مرتبط با تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ها، اخذ ‌‌تخصيص، تهيه اصلاحيه و متمم بودجه موسسه در چارچوب قوانين و مقررات

پيگيري امور برنامه و بودجه‌اي موسسه از مبادي ذيربط 

گزارش‌گيري و نظارت بر اجراي بودجه هزينه‌اي، اختصاصي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موسسه

پيگيري و نظارت بر اجراي تکاليف قانوني و استقرار و رعايت نظام بودجه‌ريزي بر اساس قوانين و مقررات ابلاغي  

برنامه‌ريزي و اقدام جهت تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران موسسه

برنامه‌ريزي جهت اخذ و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي سنجش عملكرد با همکاريهاي مديريتهاي ذيربط در موسسه

نظارت، بررسي و ارزيابي عملكرد واحدهاي موسسه در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل در موسسه 

طراحي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي كاركنان و مديران براساس نيازهاي تعيين شده

اقدام جهت برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي كاركنان و مديران موسسه

صدور مجوز و معرفي‌نامه جهت شرکت متقاضيان دوره‌هاي آموزشي جهت شرکت در دوره پس تصويب مراجع ذيصلاح موسسه بر اساس ضوابط آموزش کارکنان

بررسي جهت پذيرش و احتساب ساعات گواهينامه‌هاي آموزشي داراي موافقت قبلي مراجع ذيصلاح جهت درج در شناسنامه آموزشي در چاچوب ضوابط آموزشي

مطالعه و بررسي لازم براي تعيين ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي و تهيه و ارائه گزارش‌هاي لازم

اقدام براي تهيه و بروررساني شناسنامه‌هاي آموزشي كاركنان موسسه

صدور گواهينامه‌هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارکنان

نظارت بر اجراي بخشنامه‌ها و دستوالعملهاي مرتبط با آموزش کارکنان

تهيه گزارش‌هاي عملكرد برنامه‌اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذيربط

تهيه و ارائه گزارش‌هاي مورد نياز موسسه به صورت ادواري و موردي

انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف