گروه مدل اقتصاد سنجی کلان

به مدیریت: دکتر حسن درگاهی

گروه انحصار و رقابت

به مدیریت: دکتر فرشاد فاطمی

گروه فقر و نابرابری

به مدیریت: دکتر داود سوری

گروه بازار انرژی

به مدیریت: دکتر محمدحسین رحمتی

گروه بودجه و سیاست مالی

به مدیریت: محمد کردبچه

گروه سیاست پولی، اعتباری و ارزی

به مدیریت: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

گروه نظام حقوقی

به مدیریت: دکتر محسن نجفی خواه

گروه سیاست های تجاری

به مدیریت: دکتر کوثر یوسفی

گروه سیاست مالیاتی

به مدیریت: دکتر محمد وصال

گروه بازار کار

به مدیریت: مهران بهنیا

گروه برونگرایی، آزادسازی

به مدیریت: علیرضا ساعدی

گروه بخش های اقتصادی

به مدیریت: حمید آذرمند

گروه اقتصاد غیر رسمی در ایران

به مدیریت: دکتر عباس خندان

گروه بازارهای مالی

به مدیریت: دکتر امینه محمود زاده به نمایندگی پژوهشکده پولی و بانکی

گروه صندوق توسعه ملی

به مدیریت: دکتر مهدی راستاد

گروه اقتصاد سیاسی ایران

به مدیریت: رضا بخشی آنی

 

معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved