این گروه عهده دار وظایف طراحی و تدوین و بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی موسسه و تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزش کارکنان موسسه می باشد و این گروه مشتمل بر 3 پست سازمانی ذیل می باشد:

- رئیس

- کارشناس

-کارشناس