این گروه عهده دار وظایف گزارش گیری ، سنجش ، ارزیابی و نظارت بر روند پیشبرد و تحقق تعهدات و برنامه های اعلام شده از سوی مدیریتهای موسسه و تهیه و تنظیم گزارشات آماری و تحلیلی از روند اجرایی برنامه های مصوب در موسسه میباشد . این گروه مشتمل بر 3 پست سازمانی ذیل میباشد .  • رئیس گروه
  • کارشناس
  • کارشناس