این گروه عهده دار وظایف تلفیق برنامه های اعلامی از سوی مدیریتها موسسه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سنواتی و اجراء و پیگیری امور مرتبط ، تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای ، مبادله موافقت نامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ؛ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و تهیه و تنظیم گزارشات مرتبط و ارائه آن به مراجع ذیصلاح میباشد . این گروه مشتمل بر 3 پست سازمانی ذیل میباشد .
  • رئیس گروه
  • کارشناس
  • کارشناس