گزارش های پژوهشی                                          تازه ترین ها

          

                 گزارش های آماری                                          تازه ترین ها

          

           فصلنامه برنامه ریزی و بودجه                                  تازه ترین ها

         

           فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه                                تازه ترین ها

        

                           خبرنامه                                              تازه ترین ها

         
     

                    کتاب ها                                                تازه ترین ها

          

                     
معاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved