تماس با همایش ها و نشست های تخصصی


 
22801900-2
داخلی های 4126 و 4180
  تلفن
 26116972  دورنگار
 impsconference@imps.ac.ir پست الکترونیک
نشانی دفتر: نیاوران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی– ساختمان جدید- طبقه ششم- گروه همایش ها و نشست های تخصصی
تماس با معاونت پژوهشی
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved