تماس با گروه های پژوهشی


 
کارشناس دبیرخانه: حسینی اصفهانی
h.dabirkhane@imps.ac.ir
گروه پژوهشی مطالعات بین الملل  info.internationalstuies@imps.ac.ir


نشانی:
 نیاوران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی– ساختمان جدید- طبقه ششم - دبیرخانه گروه های پژوهشی


تماس با معاونت پژوهشی

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved