نام و نام خانوادگي:

فیروز رازنهان

مرتبه علمي:

استادیار

تحصيلات:

دكتري مديريت رفتار سازمانی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی

مدیریت دولتی

1373

 دانشگاه تهران

  کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی - گرایش سیستم ها

 1377  دانشگاه تهران

  دکتری

مدیریت رفتار سازمانی

 1390  دانشگاه تهران

نام گروه:

مدیریت

تلفن تماس:

 22291076         26116754  (021)

ايميل:

raznahan303@gmail.com

دروس تدریس شده:

 
 1. روش تحقیق
 2. تئوري هاي سازمان و مدیریت پیشرفته
 3. سیاست گذاري عمومی
 4. رفتار سازمانی پیشرفته
 5. مدیریت رفتار سازمانی بین الملل
 6. نظریه و فرآیند ارتباطات سازمانی
 7. نظریه و فرآیند تحول سازمانی
 8. مهارت هاي عمومی مدیریت
 9. روش ها و تکنیک هاي برنامه ریزي
 10. برنامه ریزي فرهنگی در مدیریت شهري
 11. مدیریت راهبردي فرهنگی (طراحی نظام ها و مهندسی فرهنگی) 
 12. مدیریت استراتژیک و سیاست گذاري فرهنگی 
 13. آسیب شناسی فرهنگی 
 14. نظریه سیستمی
 15. مهارتهاي کارتیمی

علايق:

 1. رازنهان، فیروز و دیگران(1386)، میزگرد: مهندسی فرهنگـی در عصـر جهـانی شـدن، نشـریه مهندسـی فرهنگی، شماره 10 و 11.
 2. رازنهان، فیروز(1388)، گفتگو: فرهنگ در آیینه سند چشم انداز ج. ا. ا. ، نشریه سوره، 42 :43-39. 3 از 2.
 3. رازنهان، فیروز و فرهی بوزنجانی، برزو(1385)، میزگرد: مهندس فرهنگی کشور، خبرگزاري فارس نیوز. 
 4. رازنهان، فیروز(1391)، انطباق سبک زندگی و فرهنگ اسـلامی - ایرانی(فرهنـگ ملـی)، فصـلنامه مطالعـات سبک زندگی، ش 1، صص 170-184.
 5. رازنهان، فیروز(1390)، نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش هاي اسلامی و کرامت انسـانی، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه، قم.

انتشارات:

 

 1.  فیروز رازنهان(1382) نیروي کار حرفه اي و جبران خـدمات عادلانـه، فصـلنامه علمـی - تخصصـی حـوزه دانشگاه، ویژه نامه مدیریت، شماره 37: 162-148. 
 2. تسلیمی، محمد سعید، فرهنگی، علیاکبر، عابدي جعفري، حسن و رازنهان، فیروز(1390)، طراحی وتبیین مدل اثرگذار فرهنگ ملی بر کارتیمی در ایران، فصلنامه علمی–پژوهشی راهبرد فرهنگ،
  شماره 10-11.
 3. محمدي، داریوش و فیروز رازنهان (1391)، رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسـنجی آموزشـی بـر مبنـاي تحلیل شایستگی هاي کارکنان، فصلنامه علمی - پژوهشی رویکردهاي نوین آموزشی،
  136-107.

 

سوابق اجرایی:
  • معاون آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • مدیر کل دفتر تشکیلات و سیستمها
  • مدیر تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
  • مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دفتر تبلیغات اسلامی
  • دبیرخانه شوراي عالی انقلاب فرهنگی

پروژه ­های پژوهشی:

 

 1. طرح کارشکافی و طبقهبندي مشاغل مرکز تحقیقات علوم اسلامی؛ 
 2. طراحی و استقرار ساختار تشکیلات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 
 3. مطالعه فرهنگ و فضاي سازمانی سازمان مرکزي دفتر تبلیغات اسلامی؛ 
 4. اجراي طرح ساختار تشکیلاتی دفتر تبلیغات اسلامی؛ 
 5. اجراي طرح پاسخگویی به پرسشهاي دینی جامعه، موضوع بند ح مـاده 159 قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي ـ اجتماعی کشور؛ 
 6. طرح ملی فرهنگ ورزش حرفهاي_قهرمانی فوتبال کشور، سازمان تربیت بدنی کشور (مدیر پروژه)؛ 
 7. طرح ملی توسعه اخلاق اجتماعی (فرهنگ عمومی) کشور(همکار اصلی)؛ 
 8. طراحی و تبیین مدل اثرگذار فرهنگ ملی بر کار گروهی در سازمانهاي صنعتی ایران، پایاننامه دکتري؛ 
 9. طرح تحقیقاتی فرهنگ سازمانی فروشگاههاي زنجیره اي کشور: شرکت فروشگاههاي زنجیره اي اتکا، (مجري1387)؛ 
 10. طرح تحقیقاتی فرهنگ سازمانی عملکردگراي شرکت مادر تخصصی اتکا؛ 
 11. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشـیمی برزویـه درمنطقـه عسـلویه، همکـار اصـلی، مرکـز پژوهشهاي کاربردي دانشکده مدیریت – دانشگاه تهران،(13)؛ 
 12. طرح مطالعاتی طراحی و تدوین نظام نامه تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کمیسـیون فرهنگـی شـوراي عـالی انقلاب فرهنگی (1387)؛ 
 13. طرح ملی تدوین منشور فرهنگی کشور- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مشاور و ناظر)؛
 14. تبیین الگوي رفتار و روابط انسانی در دفاع مقدس و نحوه الگوسازي و ترویج آن در سـطوح و اقشـار مختلـف بسیج، پژوهشکده مطالعات بسیج (مجري،92-1391)؛
 15. بررسی موانع پیشرفت فرهنگ اجتماعی کشور و تاثیرات آن بر قدرت دفاعی کشـور، مرکـز تحقیقـات راهبـردي دفاعی کشور (مدیر طرح، 93 –1391)؛ 
 16. مدیریت مستند سازي طراحی و تدوین و تصویب نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانـه شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگی،(1392-1389)؛ 
 17. طرح پژوهشی سنجش اخلاق کار اسلامی در ایران (مجري،1393)؛
 18. راهبردهاي مهندسی فرهنگی در ارتقاء قدرت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبـردي و امنیـت ملـی، دانشـگاه عالی دفاع ملی(ناظر و مشاور،1393)؛
 19. طرح ملی تدوین نقشه فرهنگی نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران، ستاد کـل نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـلامی ایران(مجري، 1393).

 

پایان نامه ها:

 

 

   دانلود : رزومه_دكتر_راز_نهان.pdf           حجم فایل 107 KB