دوره آموزشي دو روزه مديريت HSE در طرحهاي عمراني

قیمت : 2,950,000  ریال

دوره آموزشي دو روزه " مديريت HSE در طرحهاي عمراني"

در اين دوره آموزشي دو روزه، شركت كنندگان با الگوها و سيستمهاي مديريت HSE  ، فرايند مديريت HSE  در طرحهاي عمراني ، انواع خطرات و حوادث و نحوه كنترل و پيشگيري از آنها در پروژهها ، نحوه تدوين برنامههاي ايمني/HSE  و الزامات قانوني در اين زمينه آشنا خواهند شد. اجراي طرحها و پروژههاي عمراني، داراي خطرات مهمي بوده كه در صورت عدم كنترل و مديريت آنها، باعث بروز حوادث، بيماريها و اثرات مخرب زيستمحيطي شده و تبعات آن، گريبانگير عوامل دخيل و دست اندر كار ( كارفرما، پيمانكار، مشاور و...) خواهد شد. هدف از اين دوره آموزشي آشنا نمودن مخاطبان با الزامات HSE و مديريت آن در طرحهاي عمراني به منظور پيشگيري از خسارات، كاهش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، افزايش بهره‌وري، تأمين خواسته‌هاي ذينفعان و همچنين برآوردن الزامات قانوني مي باشد.

 مخاطبان دوره :

مديران و مهندسان شاغل در شركتهاي پيمانكاري، مهندسي مشاور و دستگاههاي كارفرمايي،مديران و كارشناسان امور قراردادها و پيمانهاي دستگاههاي كارفرمايي ،مديران و مجريان طرحها و پروژه هاي عمراني،مشاوران سيستمهاي مديريتي و برنامه ريزان شركتها و سازمانهاو مسئولان ايمني و مديران HSE  شركتها و سازمانها

سرفصل هاي دوره:

n آشنايي با مفاهيم و اصول بهداشت، ایمنی و محيط زيست (HSE) و جایگاه و ضرورت آن/نحوه مديريت HSE با بهرهگيري از سيستمها و الگوهاي مديريتي در پروژههاي اجرايي/آشنايي با مراحل پياده سازي سيستم مديريت HSE و اخذ گواهينامههاي مرتبط/آشنايي با كليات تهيه برنامههاي ايمني (HSE Plans) در كارگاههای عمراني و اجرايي/تشریح الزامات، مقررات و ضوابط قانوني HSE در طرحهاي عمراني به همراه نمایش فیلمهای آموزشی مرتبط، انتقال تجارب و بحث گروهي

مدت:  16ساعت                    مدرس: آقاي مهندس رياحي