مدخل های مدیریت دولتی و خط مشی عمومی

قیمت : 440,000  ریال

 

اگر زبان تنها به عنوان نظامی برای برقراری ارتباط تعریف شود، دیگر خاص بشر نیست. به هر حال، ویژگی­های مشخصی در زبان بشر وجود دارند که در نظام ارتباطی دیگری یافت نمی­شوند. خصوصیات اساسی زبان بشر، جنبۀ خلاقانه آن است که نشانگر توانایی گوینده در ترکیب واحدهای بنیادین زبان برای ساختن گروه نامحدودی از جمله­هاست. اما در فعالیت­های علمی نیز برخی از واژگان به صورت خلاقانه برای تبیین مفهوم خاصی در رشته­های مختلف ساخته می­شوند. در ارتباطات انسانی، که به زبان­های مختلف صحبت می­شود، نمی­توان چنین مدخل­هایی را برحسب تمایل مترجم، معنا کرد. ضروری است که با مراجعه به فرهنگ­ها یا متون علمی تخصصی در یک زبان، معنای خاص یک مدخل را، که نویسنده برای بیان افکار خود استفاده کرده است، شناسایی کرد، و متناسب با شرایط بومی در یک زبان دیگر، معادل مناسبی برای آن برگزید؛ به­گونه­ای که برای خوانندگان متن تخصصی قابل‏فهم باشد. بنابراین، انتخاب معادل­های فارسی مناسب برای مدخل­های تخصصی در رشته­های مختلف علمی، وظیفه متخصصان آن رشته است که توانایی تشخیص مفهوم واقعی یک مدخل و انتخاب معادل مناسب آن را در زبان فارسی دارند.

اهتمام و گردآوری: فرج اله رهنورد، رامین رهنورد و فاطمه مستعد

شمارگان : 1000 نسخه

قیمت: 440000 ریال

سال انتشار:1399