اقتصاد غیر رسمی

قیمت : 200,000  ریال

اقتصاد غيررسمي و فساد دو روي یک سكه هستند که اثرات بسيار نامطلوب در اقتصاد بر جاي مي­گذارند. دو عامل، بررسي و مطالعه اقتصاد غيررسمي را با مشكل مواجه مي­سازد: اول) ماهيت پنهان این فعاليت­ها؛ و دوم) گوناگوني و تفاوت­هاي ماهيتي انواع فعاليت­هاي پنهاني است که در یک کل مبهم به اسم اقتصاد غيررسمي جمع شده­اند. این مطالعه در تلاش براي روشن ساختن مفهوم اقتصاد غيررسمي، تمام فعاليت­هاي پنهان را در پنج بخش اقتصاد غيرقانوني، اقتصاد غيرثبتي، اقتصاد سایه در توليد، اقتصاد سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول طبقه­بندي نموده و علل و آثار گسترش هر بخش را به­طور جداگانه مورد بررسی قرار داده است تا شاخصي از رشد و گسترش آنها ارایه ­دهد. در نهایت این فعاليت­هاي پنهان و شاخص­هاي برآورد شده در مفهوم کلي اقتصاد غيررسمي تجميع و شاخص کلی از روند اقتصاد غيررسمي در ایران براي سال­هاي 1359 تا 1393 ارایه می­گردد. در پایان شاخص کل به­دست آمده از اقتصاد غيررسمي مورد استفاده قرار مي­گيرد تا به چند سوال مرتبط با سياست­گذاري پاسخ داده شود.

مولف: عباس خندان

قیمت :200000 ریال

سال انتشار:1398