تحلیلی بر اقتصاد کلان و آینده نگری رشد اقتصادی ایران

قیمت : 440,000  ریال

در حوزه سياستگذاری اقتصاد کلان، به منظور شناسايی چالش­های آتی اقتصاد ملی و همچنين، ارزيابی نتايج سياست­های مختلف کلان اقتصادی، برخورداری از ابزارهای تجزيه‏وتحليل بسيار حیاتی هستند. ادبیات نظری و تجربی اقتصاد رشد نشان می­دهد که عملکرد رشد اقتصادی ایران بر اساس موجودی منابع تولید و بهره­وری منابع، تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سياسی هستند که دگرگونی در هر يک از اين حوزه­ها می­تواند مسير رشد بلندمدت را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا، وجود منابع سرمایه­ای (مانند سرمايه فيزيکی، سرمايه انسانی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، و سرمایه طبیعی و جغرافیایی)، موجودی فناوری و آموزش (شامل نوآوری در دانش و فناوری، توانمندی انتقال، و اشاعه فناوری)، سياست­های باثبات اقتصاد کلان (مانند سیاست­های مالی، پولی، و ارزی و تجاری)، عوامل اجتماعی (شامل تحولات ساختار جمعيت و توسعه آموزش عالی)، کیفیت عوامل نهادی (مانند حکمرانی، نهادهای اقتصادی و سیاسی، وضعيت قوانين و مقررات، بازارهای مالی، نظام حقوقی و قضايی، سازمان سياسی و اجرايی بخش عمومی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، و درجه رقابت بازارها)، برون­گرایی اقتصادی (شامل توسعه و تنوع­بخشی تجارت، مشارکت در تولید و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، و همکاری­های منطقه­ای و بین­المللی از مسیر دیپلماسی اقتصادی پایدار)، و همچنین، عوامل موجد ثبات و امنیت سياسی، نقش بسیار مهمی ایفا می‏کنند. تحقق رشد اقتصادی بالا و مستمر، در گرو مديريت علمی و عقلانی تحولات همه عوامل یادشده در يک نگرش يکپارچه و قاعده‌مند است. در سال­های اخیر، مهم­ترین ویژگی اقتصاد ایران کاهش رشد بهره­وری است که این روند با گسترش تحریم­های اقتصادی و فضای نااطمینانی نسبت به آینده تشدید می‏شود.

کتاب حاضر، بر اساس ارائه تحلیلی از تحولات اقتصاد کلان ایران و با استفاده از يک الگوی اقتصادسنجی کلان، به تبيين چالش­های پیشاروی اقتصاد کشور می­پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‏دهند که تداوم سیاست­های موجود، اقتصاد ایران را در تلۀ رشد پایین گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجۀ تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‏های موثر انسانی، فیزیکی، مالی، و طبیعی کشور دارد. بنابراین، اجرای مجموعه­ای از سیاست­های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون‏زایی و توسعه برون­گرایی، همزمان با اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، ضروری است.

مولف: دکتر حسن درگاهی

قیمت: 440000 ریال

سال انتشار: 1398