الگو های موفق توسعه

قیمت : 800,000  ریال

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار چه درسهای سودمندی را میتوانند از تجربه کشورهای توسعهیافته بیاموزند؟ در این کتاب، با تأکید بر رشد و توسعۀ بلندمدت، شرحی تاریخی از راهبردهای توسعۀ گروه منتخبی از کشورهای پیشرفته ارائه شده است. در هرکدام از مطالعات موردی بررسی شده در کتاب موفقیتها و ریشههای آن ارائه شده است. بررسیهای کتاب سه گروه کشور را دربرمیگیرد. کشورهای شمال اروپا (شامل فنلاند، نروژ، سوئد، و دانمارک)، سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی (شامل ژاپن، ایرلند، و سوئیس)، و اقتصادهای در حال گذار (شامل جمهوری چک، مجارستان، و لهستان). اگرچه تأکید اصلی کتاب بر این است که راهبردهای توسعۀ هر کشور، در کل، مختص شرایط ویژۀ آن است، اما تجربیات تاریخی کشورها شامل رخدادهای تکرارشوندهای است که درسهای سودمندی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار با خود به همراه دارد. در نتیجه، مطالب کتاب میتواند برای برنامهریزان، سیاستگذاران، اساتید دانشگاه، و دانشپژوهان کشورمان نیز بسیار سودمند باشد.

مترجم: علی حبیبی

قیمت:800000 ریال

سال انتشار: 1398