ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی

قیمت : 280,000  ریال

سال‌های باقی‌مانده از دهه ۱۳۹۰، برای اقتصاد ایران اهمیت به‌سزایی دارد. دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زا، حداقل شرط مورد نیاز برای فایق آمدن بر چالش‌های اقتصادی است، در نتیجه شاید این امر مهم‌ترین هدف اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور در نیمه دوم دهه 1390 باشد. با توجه به نقش توسعه مالی در پشتیبانی از رشد اقتصادی و تشدید وضعیت تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، بررسی بازارهای مالی اجتناب‌ناپذیر است. 

کتاب بر تبیین مسایل اصلی شبکه بانکی متمرکز شده و تنگنای اعتباری و کاهش سلامت بانکی را به عنوان دو مشکل اصلی معرفی می‌کند و در پی آن است که بر اساس داده‌های سطح خرد و کلان موجود، سازوکارهای ایجاد، تعمیق و گسترش مساله تنگنای اعتباری و مخاطرات انباشت شده بانکی را تبیین نماید. به علاوه، در چارچوب مدل‌های نظری روابط بین متغیرهای تصمیم‌گیری بانک‌ها، بنگاه‌ها و بانک مرکزی را تصویر نموده و امکان بررسی اثر تکانه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قالب سناریوهای مختلف را فراهم آورده است. بخش دیگری از این مطالعه نقشه راه اقدام‌های لازم برای برون‌رفت از وضعیت کنونی در جهت تخفیف تنگنای اعتباری و افزایش ثبات مالی را ارایه می‌دهد. یافته‌های بخش توصیفی این مطالعه، مبنای ارایه راهکار متناسب با شرایط واقعی اقتصاد است. 

با این نگاه که پس از رفع تحریم‌ها، محدودکننده‌ترین مانع رشد در شرایط کنونی، تامین مالی است، مساله نظام بانکی در دو بعد توسعه مالی و ثبات مالی تبیین و نقشه راه تخفیف این دو مساله در چارچوب اقتصاد کلان بیان شده‌است. یافته‌های این مطالعه در قالب سه دفتر، مستند شده‌اند. این مجلد، به ارایه مطالب دفتر اول اختصاص یافته و تصویر کلی تبیین وضع کنونی نظام بانکی، چرایی و آینده‌های محتمل آن در گفتار اول و نقشه راه برون‌رفت در گفتار دوم شرح داده‌ شده‌اند. 

 

مولف: امینه محمودزاده، سید علی مدنی زاده

سال انتشار: 1398

قیمت: 280000 ریال