اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه «راهنمای عملی»

قیمت : 240,000  ریال

اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه محتوا و سبک ویژه ای دارد و با طرح مفاهیم اساسی عرصه اقتصاد سلامت ، می­تواند به عنوان پایه ای برای کاربران متعدد از جمله کارکنان رده­های مختلف ستادی و سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین افراد با تخصص های غیر اقتصادی نیز می توانند از آن بهره گیرند.مدیران ارشد و سیاستگذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینه می توانند از فصول مختلف آن بسته به مورد، برای شناخت دقیق تر منابع ،فرایندها و مصارف حوزه های سلامت بهره برگیرند.
مولفان:سوفی ویتر،تیم ان سور،ماتیو جووت، روبین تامپسن
مترجم: دکتر ابوالقاسم پوررضا
سال انتشار:1395
نوبت چاپ:چهارم