مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد چهارم

قیمت : 250,000  ریال

- نفت و انرژی
- هدفمندی یارانه ها(حمایت از خانوار)
- بازار کار ، اشتغال و بیکاری

سال انتشار:1394
تعاد صفحات:424
نوبت چاپ:اول