مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد سوم

قیمت : 330,000  ریال

- اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی
-نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی
- کسب و کار،خصوصی سازی و فضای رقابتی

سال انتشار:1394
تعداد صفحات:567
نوبت چاپ:اول