تجربه برنامه ریزی در جهان:پیدایش و سیر تطور

قیمت : 180,000  ریال

كتابي كه پيش رو داريد از دوبخش مستقل و درعین حال مرتبط تشکیل شده است. در بخش اول سه پژوهشگر پيدايش و تحولات سه حوزة اصلي برنامه ريزي يعني برنامه ريزي اقتصادي،برنامه ريزي محلی ومنطقه اي و برنامه ريزي فضايي (كه در ايران بيشتر تحت عنوان آمايش شناخته مي شود) را درسطح جهان  با دقت كاويده اند .هنر اين نويسندگان درتركيب خلاصه نويسي با جامعيت  بوده است به طوري كه كوشيده شده  تجربيات اصلي ومهم ِهيچ حوزه اي مورد غفلت قرار نگيرد.

در بخش دوم كتاب كوشيده شده بر اساس دانشي كه در بخش اول فراهم آمده به تحليل و ارزيابي كلان برنامه ريزي پرداخته شود بدين منظور از دو مفهوم كليدي فرهنگ برنامه ريزي و پارادايم برنامه ريزي استفاده شده است .با اين اميد كه چنين تركيبي بتواند دركي كلي وكلان از آنچه تاكنون تحت عنوان برنامه ريزي در كشورها وقاره هاي گوناگون انجام شده است و آنچه امروزه از برنامه ریزی مراد می شود، براي ما فراهم آورد.

مولف:دکتر پرویز اجلالی وهمکاران

سال انتشار:1394

تعداد صفحات:318

نوبت چاپ:اول