سرمایه اجتماعی ،اسلام و توسعه اقتصادی

قیمت : 160,000  ریال

 

«سرمایه اجتماعی» همچون «سرمایه انسانی»از جمله عوامل غیر اقتصادی به شمار می‌آید که به عرصه تحلیل های اقتصادی راه یافته است. بسیاری از پژوهشگران این عرصه، پس از مشاهده ناتوانی اغلب نظریات توسعه در کنترل فقر و کاهش فاصله طبقاتی در کشورهای درحال توسعه و نیز نارسایی نظریات اقتصاد بازار در کشورهای توسعه یافته، بر« سرمایه اجتماعی» به عنوان حلقه گمشده توسعه اقتصادی تاکید می کنند.البته بایستی توجه داشت که سرمایه اجتماعی هر چه هست، نباید در ورطه ساده انگاری و رد و قبول مطلق افتد و به عنوان کلید حل تمامی مشکلات گریبان گیر جامعه شناسایی شود.

از سویی دیگر به نظر می‌رسد دین مبین اسلام در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی دستاوردهای مناسبی را در اختیار قرار می دهد که می توان با مراجعه به متون و نصوص اسلامی ،آن ها را شناسایی نمود.ضرورت این امر نیز از آن جهت است که اگر حتی سرمایه اجتماعی مفهومی واحد باشد، بدون تردید دارای مصادیق واحدی در همه جوامع نیست و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه‌ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل گیرد.

ارزیابی تاثیر رویکرد اسلامی از سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی،از جمله رسالت های این اثر می باشد.همچنین به جهت آن که مواردی از ابعاد نظری این مطالعه زمینه آزمون تجربی بیابد، با استفاده از رهیافت منطق فازی، سرمایه اجتماعی از منظر اسلام محک تجربی نیز پیدا می کند.


 

مولف:دکتر یداله دادگر ،دکتر محمد نقی نظر پور،مصطفی منتظری مقدم

سال انتشار:1394

تعداد صفحات:248

نوبت چاپ:اول