بودجه ريزي بر مبناي عملكرد: تئوري و مدل پياده سازي

قیمت : 180,000  ریال

هدف اين كتاب تبيين بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به عنوان نظام برتر بودجه ريزي و پيشنهاد الگويي براي پياده سازي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مي باشد. در اين كتاب تحولات بودجه ريزي در جهان و ايران و نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و الگوهاي پياده سازي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين الگويي بدين منظور ارائه شده است.

مولفان: دکتر عادل آذر خانم دکتر امیرخانی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 360
نوبت چاپ: اول