برنامه ريزي در ايران و چشم انداز آينده (ویرایش دوم)

قیمت : 230,000  ریال

اين كتاب درباره سابقه برنامه ريزي در ايران و روش هايي است كه در تهيه برنامه ها به كار رفته است. افزوده بر اين كوشش شده است تا
 دست آوردهاي جهاني در زمينه برنامه ريزي نيز به تناسب در جاي جاي كتاب گنجانده شود. در ويرايش دوم ضمن به روزرساني آمارها، مطالب جديدي افزوده شده است.

مولف: فيروز توفيق
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 760
نوبت چاپ: دوم