توسعه پايدار از رهگذر توسعه نهادهاي ايراني توليد دانش

قیمت : 160,000  ریال

ايجاد نگرش و باوري استوار و پابرجا نسبت به آموزش و آموزش عالي، به مثابه كالايي عمومي، و يا دست كم شبه عمومي، در گذر به سوي توسعه پايدار، در گام نخست نيازمند مفهوم سازي و ايجاد دركي درست بر پايه توافقي فراگير و ملي از مفهوم، اهداف و كارويژه هاي دانشگاه ايراني به مثابه نهاد توليد دانش كشور است. پنج فصل اين كتاب كه اهداف ياد شده را توسعه مي دهند به ترتيب دربرگيرنده:
1- فرايند تحول دانشگاه نوين 2- بازشكافي بنيان هاي نظري اقتصادي ضرورت توسعه آموزش عالي 3- نقش آموزش عالي در توليد و انباشت سرمايه اجتماعي و جامعه پذيري 4- نقد و واكاوي داده محور نظام آموزش عالي ايران 5- راهبردهايي براي توسعه آموزش عالي ايران بر بنيان هاي نظري و يافته هاي تجربي جهاني و ايراني است.

مولف: دکتر حميد جاوداني
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 328
نوبت چاپ: اول