فرهنگ توصیفی واژگان برنامه‌ریزی و توسعه (ویرایش دوم)

قیمت : 170,000  ریال

پس از حدود 65 سال كه از پيشينه برنامه ريزي در ايران مي گذرد نخستين بار است كه فرهنگي با اين عنوان منتشر مي-شود. در اين چاپ ضمن بازنگري و ويرايش چاپ اول كه در سال 1385 منتشر شد، در چاپ دوم مدخل هاي جديدي نيز به كتاب افزوده شده است. اين فرهنگ از يك سو كتابي مرجع و كاربردي است، چون برحسب حروف الفباي فارسي به انگليسي و انديكس انگليسي به فارسي تنظيم شده است و از سوي ديگر داراي اهميت آموزشي است، زيرا با توصيف و ارائه تعاريف و توضيحات مفيد و مختصر، مدخل ها سرواژه ها و كوته نوشت هاي برگزيده برنامه ريزي و توسعه تهيه و تدوين شده است.

مولف: منصور مدرسی
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 520
نوبت چاپ: دوم