سياست پژوهی ،لایه گمشده در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران

قیمت : 97,000  ریال

كاهش شكاف ميان ‹‹دانش¬پژوهي›› و سياستگذاري در نظام آموزش عالي ايران، هدف اين نوشتار است. دوگانگي در سپهر انديشه اي، گويش ها، ارزش ها و پاداش حرفه اي ميان پژوهشگران و سياستگذاران، از جمله به دليل حاكميت گفتمان ها و رويكردهاي غير علمي و فرايند تصميم گيري از بالا به پايين، نيازمند شكل گيري لايه اي است كه بتواند دانش پژوهشي را به تصميم و سياست بدل سازد. بنابراين در انداختن طرحي كه بتواند به آموزش افراد و شكل گيري ‹‹نهادهاي سياست-پژوهي›› به مثابه لايه اي گمشده در فرايند سياستگذاري علمي و آموزشي بيانجامد، از جمله راههاي برون رفت از وضعيت كنوني سياستگذاري در نظام آموزش عالي ايران، موضوع اصلي اين نوشتار است.

نویسنده: دکتر حميد جاوداني
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
نوبت چاپ: اول