مدیریت مسائل عمومی

قیمت : 210,000  ریال

این کتاب جزء دروس گرایش خط مشی گذاری عمومی در دوره دکترای مدیریت می باشد .شاید در گذشته سازمان ها به محیط خود توجه داشتند،اما این نگاره از روی نفع طلبی و بهره بردارانه بود.محیط زیست و منابع طبیعی بیرحمانه به تاراج می رفتند و به خودی خود ارج و اهمیتی نداشتند.تاکید درس مدیریت مسائل عمومی بر استقرار یک رابطه متوازن و پایدار میان محیط سازمان با فعالیت ها و عملکردهای سازمانی است.سازمان ها باید در حفظ و صیانت منابع پیرامون خود تلا کنند و بجای توسعه مهار گسیخته ،توسعه پایدار را هدف قرار دهند و اخلاق را نگهبان فعالیت های خود سازند.مدیریت مسائل عمومی تلفیقی از توجه سازمان و مدیریت به محیط درونی در پرتو اخلاقیات است. 
مولفان:دکتر سید مهدی الوانی -میثاق شلویری
سال انتشار :1391
شمارگان :1000