قانون بودجه سال١٣٩١ کل کشور(ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)

قیمت : 75,000  ریال

- ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پدید آورنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
سال انتشار: