قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست یک)

قیمت : 90,000  ریال

پیوست شماره یک - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

 

پدید آورنده:معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور

سال انتشار:1391