قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست دو)

قیمت : 90,000  ریال

پیوست شماره دو - درآمدها و واگذاری های سرمایه ای و مالی