قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور(پیوست سه)

قیمت : 35,000  ریال

پیوست شماره سه - بودجه شرکت های دولتی ،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت