قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور (پیوست چهار)

قیمت : 35,000  ریال

پیوست شماره چهار -اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه