مجموعه قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور

قیمت : 30,000  ریال

 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
-قانون اجازه دریافت ها و پرداخت های دوات در ماه های فروردین و اردیبهشت 1391
- قوانین ارجاعی
- ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 کل کشور
- فهرست موضوعی و فهرست واژگان کلیدی

پدید آورنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
سال انتشار:1391
تعداد صفحات :267
نوبت چاپ:اول