مجموعه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٨٩-١٣٨٤)

قیمت : 300,000  ریال

 مشتمل بر :
قانون برنامه چهارم توسعه و كليه آيين نامه هاي اجرايي با اعمال اصلاحات
پدید آورنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سال انتشار:1390
تعداد صفحات:1399ص
نوبت چاپ :اول