قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور (ماده واحده تبصره)

قیمت : 50,000  ریال

ماده واحده و جداول کلان منابع مصارف بودجه


پدید آورنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
سال انتشار :1390