قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور(پیوست یک)

قیمت : 45,000  ریال

پیوست شماره یک - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 
 
پدیدآورنده:معاونت نظارت اهبردی رییس جمهور
سال انتشار:1390
نوبت چاپ :اول