قانون بودجه سال ٩٠ کل کشور(پیوست دو)

قیمت : 20,000  ریال

پیوست شماره دو-در آمدها و واگذاری های سرمایه ای و مالی

پدیدآمورنده:معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور
سال انتشار:1390
تعداد صفحات:224

نوبت چاپ :اول