قانون بودجه سال ٩٠کل کشور(پیوست شماره سه)

قیمت : 15,000  ریال

پيوست شماره سه   -   بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
 
پدید آورنده :معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور
سال انتشار :1390