قانون بودجه سال ٩٠ كل كشور (پيوست چهار)

قیمت : 30,000  ریال

 پيوست شماره چهار : اعتبارات هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب برنامه
 
پدید آورنده:معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور
سال انتشار:1390