مجموعه قانون بودجه سال 1390کل کشور

قیمت : 20,000  ریال

-        قانون بودجه سال 1390 كل كشور

-        قانون اجاره دريافت ها و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 1390

-        قوانين ارجاعي

-        ضوابط اجرايي بودجه سال 1390 كل كشور

-        فهرست موضوعي و فهرست واژگان كليدي

 

پدید آورنده :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سال انتشار :1390

تعداد صفحات:224

نوبت چاپ :اول