استاندارد IWA2:2007

قیمت : 33,000  ریال

ايـن‌توافق‌نامه‌كارگاهي‌بين‌المللي، رهنمودهايي را به منظور پياده سازي اثر بــخش سيستم مــديـريت كيفيت در سازمان هاي آموزشي منطبق با الزامات استاندارد ايران ايزو 9001:20000  سال1380 ارائه می نماید.هــدف از ايـن تــوافق نـامه كارگاهي بيـن‌المللي(خـطوط‌ راهنما)،حصول اطمينان از اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت سازمان آموزشي و ارائه و بهبود مستمر خدمات آموزشي به فراگيران مي‌باشد.منبع حاضر شامل 2 پیوست به شرح زیر است:

پیوست الف-پرسشنامه خود ارزیابی

پیوست ب:مثال هایی از فرایند آموزشی ،شاخص ها ،سوابق و ابزارها

 گردآوری :سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO)

مترجمان:علی نصرت -محمد حسین جعفری

سال انتشار:1390

تعداد صفحات :114

نوبت چاپ:اول