گزارش جهانی اهداف هزاره برای توسعه 1389

قیمت : 60,000  ریال

این گزارش بر اساس مجموعه ای از داده های اساسی،توسط گروهی از کارشناسان بین سازمانی درباره شاخص های هدف های توسعه هزاره و رد پاسخ به خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت نظر گروه اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه سازمان ملل ،برای ارزیابی پیشرفت هدف های یاد شده تهیه شدهاست.

گزارش به‌ بررسي پيشرفتها و عقب افتادگيهاي كشورهاي جهان سوم نسبت به هدفهای  تعيين شده توسعه هزاره و معرفی یاته های اساسی در این مورد می پردازد،و عملکرد کشورها در زمینه هدف های توسعه هزاره را در پنج سال گذشته ارزیابی می کندو راه کارهایی را برای بهبود عملکردها در راستای دستیابی به این هدف ها پیشنهاد می کند.

نویسنده :سازمان ملل متحد

مترجمان:دکتر مسعود محمدی الموتی -دکتر الهه میرزایی-دکتر پرویز اجلالی

سال انتشار:1390

تعداد صفحات :148

نوبت چاپ:اول